Répertoire des professionnels agréés en analytique et intelligence marketing (PAIM)

Un programme de certification moderne, respecté et mondialement reconnu pour les professionnels canadiens de la recherche, de l’analytique et de l’intelligence marketing.

Les professionnels suivants sont des membres en règle de PAIM Canada et se sont engagés à respecter les normes les plus élevées, les pratiques exemplaires et l’éthique la plus rigoureuse.

Michael Adams, PAIM, FCRIC
Christopher Adams, PAIM
Marillene Allen, PAIM, FCRIC
Don Ambrose, PAIM, FCRIC
Douglas Anderson, PAIM
David Ang, PAIM
Fernando Angulo, PAIM
Anastasia Arabia, PAIM
Sharon Archibald, PAIM
Todd Armstrong, PAIM
Rob Assels, PAIM
Philip Atrill, PAIM
David Attard, PAIM
Zeynep Aydin, PAIM
Philippe Azzie, PAIM
Mary Bacica Burgess, PAIM
Norman Baillie-David, PAIM
Sancia Barboza, PAIM
James Barnes, PAIM, FCRIC
Caroline Bataille, PAIM
Randa Bell, PAIM
Gary Bennewies, PAIM
Adriana Bernardino, PAIM
Michel Berne, PAIM
Anke Bosma, PAIM
Mark Boulter, PAIM
Maxime Bourbonnais, PAIM
Christian Bourque, PAIM
Lorne Bozinoff, PAIM
David Brady, PAIM
Darrell Bricker, PAIM
Margaret Brigley, PAIM
Sharon Broughton, PAIM
Yvonne Brouwers, PAIM
Ludmila Bullock, PAIM
Nicole Cadek, PAIM
Janet Cameron, PAIM
Anda Carabineanu, PAIM
Chuck Chakrapani, PAIM, FCRIC
Margaret Chapman, PAIM
Owen Charlebois, PAIM, FCRIC
Amy Charles, PAIM
Mary Ann Charters, PAIM
Connie Cheng, PAIM
Bernice Cheung, PAIM
Marouchka Cidroff, PAIM
Kristina Cigic, PAIM
Anne Clavir, PAIM
Eric Clucas, PAIM, FCRIC
David Coletto, PAIM
Bob Collins, PAIM
Daniel Colquhoun, PAIM
Chris Commins, PAIM, FCRIC
Virginia Connell, PAIM
Stephanie Constable, PAIM
Annette Cooper, PAIM
Ruth M. Corbin, PAIM, FCRIC
Adriana Cordeiro, PAIM
Josh Cormie, PAIM
Tony Coulson, PAIM
Anne Coulter, PAIM
Gail Cowling, PAIM
Laura Craig, PAIM
Tawnya Crerar, PAIM
John Crockett, PAIM
Richard Crosby, PAIM, FCRIC
Maciej Czop, PAIM
Will Daley, PAIM
Arundati Dandapani, PAIM
Kerry Dangerfield, PAIM
Anne Marie David, PAIM
Simon Davies, PAIM
Barry Davis, PAIM
Cam Davis, PAIM, FCRIC
Ruth Davy, PAIM
Robin Daw, PAIM
Catherine Dawson, PAIM
Ken Deal, PAIM, FCRIC
Dominique Delaroche, PAIM
Geana Demone, PAIM
Brittany Denham, PAIM
Linda Di Luzio, PAIM
Olga Dubanevych, PAIM
Brian Dunn, PAIM
Luc Durand, PAIM
Webb Dussome, PAIM
Louis Dutaud, PAIM
Nancy Farrell, PAIM
Oscar Fernandes, PAIM
Sam Fiorino, PAIM
Carla Flamer, PAIM
Nancy Flello, PAIM
Brad Francis, PAIM
Philip Friedmann, PAIM
Susan Galley, PAIM
Jaime Garcia, PAIM
Paul Gauthier, PAIM
Donya Germain, PAIM
Ed Gibson, PAIM, FCRIC
William Gibson, PAIM
Alain Giguere, PAIM
Lynne Gillis, PAIM
Marina Gilson, PAIM
Iain Gledhill, PAIM
Teresa Godglick, PAIM
Pallavi Goel, PAIM
Anne Goldman, PAIM, FCRIC
Marla Goodman, PAIM
Katie Grasmeyer, PAIM
Frank Graves, PAIM, FCRIC
Sarah Greenberg, PAIM
Heather Gregg, PAIM
Frank Grigel, PAIM
Sandra Guiry, PAIM
Marina Gutman, PAIM
Lesley Haibach, PAIM
John Hallward, PAIM, FCRIC
Clare Harrigan, PAIM
Becky Harris, PAIM
Stéphan Harris, PAIM
Jon Hartenberger, PAIM
Jeff Hecker, PAIM
Joyce Henry, PAIM, FCRIC
Tim Hodapp, PAIM
Carmen Holley, PAIM
Rhoda Hoskins, PAIM
Sami Houry, PAIM
Martin Hrobsky, PAIM
Lisa Huffman, PAIM
Ross Hugessen, PAIM
P. Derek Hughes, PAIM
Carolin Imai-Compton, PAIM
Celine Jaisaree, PAIM
Richard Jenkins, PAIM
Tanya Jenkins, PAIM
Nancy Johansen, PAIM
Colleen Jones, PAIM
Barb Justason, PAIM
Dave Kains, PAIM
Majid Khoury, PAIM, FCRIC
Stephen Kiar, PAIM
Tiffany Kieboom, PAIM
Deborah Klotz, PAIM
Minjung Koo, PAIM
Nancy Kramarich, PAIM
Tim Krywulak, PAIM
Frank Lacy, PAIM, FCRIC
Constantine Lafkas, PAIM
Christina Lai, PAIM
Donna Larsen, PAIM
Jocelyn Lauzon, PAIM
Paul Lauzon, PAIM
Anthony Lea, PAIM
Karen Lee-Shanok, PAIM
Richard Leigh-Bennett, PAIM
David S.R. Leighton, PAIM, FCRIC
Sandrine Lemay, PAIM
Shirley Leong, PAIM
Jordan Levitin, PAIM
Donna Lewis-Churchman, PAIM
Kyle Liao, PAIM
Bob Liepa, PAIM
Ian Lightstone, PAIM, FCRIC
Paul Long, PAIM
Graham Loughton, PAIM
Alec Lumsden, PAIM
Mihaela Lupas, PAIM
David MacDonald, PAIM
Peter MacIntosh, PAIM
Scott MacKay, PAIM
John MacLeod, PAIM
Elizabeth MacRae, PAIM
Megan Meyers, PAIM
Magda Montagnese, PAIM
Winston Mahatoo, PAIM, FCRIC
Mandy Nakashima, PAIM
Robert Malatest, PAIM
Julie Christine Marchand, PAIM
Sandra Marshall, PAIM
Lesli Martin, PAIM
Angela Marzolini, PAIM
Chuck Mayer, PAIM, FCRIC
Alexander Mazanik, PAIM
Matthew McBean, PAIM
Shaun McDonough, PAIM
Mike McEleny, PAIM
Megan McGlashan, PAIM
Ronald McGivern, PAIM
Stephanie McIsaac, PAIM
Tamara McKenna, PAIM
Jennifer McLeod Macey, PAIM
Dave McVetty, PAIM
Mohamed Ikbal Mebrouk, PAIM
Jihad Melhem, PAIM
Don Mills, PAIM, FCRIC
Gavin Mills, PAIM
Ghia Moje, PAIM
Anthony Molinaro, PAIM
Scott Morasch, PAIM
Kait Moreau, PAIM
Meredith Morino, PAIM
Krista Morten, PAIM
Jeremy Mullin, PAIM
Aref Munshi, PAIM
Kira Murdock, PAIM
Evi Mustel, PAIM
Ricky Nadeau, PAIM
Nikita Nanos, PAIM, FCRIC
Michael Nestler, PAIM
Keith Neuman, PAIM, FCRIC
Kyla Nicholls, PAIM
Carolyn O’Keefe, PAIM
Gary Offenberger, PAIM
Sandra Olarte Mendoza, PAIM
David Ouellet, PAIM
Daksh Patel, PAIM
Colleen Paterson, PAIM
Scott Patton, PAIM
Arancha Pedraz-Delhaes, PAIM
Darren Perche, PAIM
Claude Perreault, PAIM
Jim Peterson, PAIM
Inga Petri, PAIM
Annie Pettit, PAIM, FCRIC
Karen Phillips, PAIM
Geoff Pokrant, PAIM
Stephen Popiel, PAIM
Graham Pressey, PAIM
Baljinder Rakhra, PAIM
George Rassias, PAIM
Shetil Rastogi, PAIM
Denver Redman, PAIM
Lori Reiser, PAIM
Thomas Rigby, PAIM
Richard Rinaldo, PAIM
Samantha Robinson, PAIM
Jeri Ross, PAIM
Richard Saint-Pierre, PAIM
Dimple Sachdev, PAIM
Jhumur Saha Choudhury, PAIM
Benjamin Sandiford, PAIM
Susan Sanei-Stamp, PAIM
William Schatten, PAIM
Michele Sexsmith, PAIM
Layla Shea, PAIM
Patricia Simmie, PAIM, FCRIC
Jas Singh, PAIM
Tim Sinke, PAIM
David Smith, PAIM, FCRIC
Nicole Smith, PAIM
Cristine (Maria Cristina) Snook, PAIM
Prairie (Liddie) Sorensen-Lawrence, PAIM
Candida Sousa-Lopes, PAIM
Robert Stel, PAIM
Nat Stone, PAIM, FCRIC
Angela Storozuk, PAIM
Philippe Straforelli, PAIM
John Tabone, PAIM
Alka Tandan, PAIM
Diana Tarasca, PAIM
Amanda Tate, PAIM
Patricia Thomas, PAIM
Ivor Thompson, PAIM, FCRIC
Laurie Thompson, PAIM
Nicholas Thompson, PAIM
Gordon Ralph Thornicroft, PAIM, FCRIC
Carla Gail Tibbo, PAIM
Jennifer Tilk, PAIM
Abhay Tiwari, PAIM
Charlotte Tonge, PAIM
Nicolas Toutant, PAIM
Marc Tremblay, PAIM
Francois Tremblay, PAIM
Margaret Tso, PAIM
Julie Vanderwerf, PAIM
Jamell Vanterpool, PAIM
Matthijs Visser, PAIM
Christina Waddy, PAIM
Andrea Ward, PAIM
Cora Waters, PAIM
Michael Waters, PAIM
Barry Watson, PAIM, FCRIC
Chris Wiggins, PAIM
Craig Wight, PAIM
John D. Willis, PAIM
Christopher Wilson, PAIM
Charlie Wilton, PAIM, FCRIC
Tim Wingrove, PAIM, FCRIC
Julie Winram Jang, PAIM
David Wiszniowski, PAIM
Robert Wong, PAIM, FCRIC
Alethea Woods, PAIM
Craig Worden, PAIM
John Wright, PAIM
John Wulff, PAIM
Stephen Xavier, PAIM
Tony Xu, PAIM
Richard Zaric, PAIM
Luke Zukowski, PAIM